Уншиж байна ...

QUIZ: Жолооны дүрмийн шалгалт №1

A.Жаргал
2015 оны 11 сарын 18
iKon.MN

Монгол Улсын Замын Хөдөлгөөний Дүрэм -ийн зорилго нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт замын хөдөлгөөний нэгдсэн журам тогтооход оршдог.

Жолооны дүрмийн шалгалтыг Билгүүн Тулга авто сургуультай хамтран хүргэж байна. 


 

0/20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
“Харанхуй үе” гэж юу вэ?
МУ-ын ЗХД-ийн 1.4-т үдшийн бүрийгээс үүрийн гэгээ орох хүртэлх хугацааг "Харанхуй үе" гэж заасан. Хариу: 1
1. Үдшийн бүрийгээс үүрийн гэгээ орох хүртэлх хугацаа
2. Үүрийн гэгээнээс үдшийн бүрий хүртэлх хугацаа
3. 22 цагаас 06 цаг хүртэлх хугацаа
2
Тусгай дуут болон гэрэл дохио ажиллуулсан тээврийн хэрэгслээр хамгаалуулж яваа цуваа ойртон ирж яваа үед суудлын автомашины жолооч ямар үүрэг хүлээх вэ?
МУ-ын ЗХД-ийн 2.3.к-д зааснаар жолооч тусгай дуут болон гэрэл дохио ажиллуулсан (шар өнгийн дохио ажиллуулж яваагаас бусад) автомашин, мотоцикл буюу тэдгээрээр хамгаалуулж яваа тээврийн хэрэгсэл ойртон ирж яваа үед тухайн зорчих хэсэг (уулзвар, гарц) дээр зай тавьж зогсож өнгөрүүлэх үүрэг хүлээнэ.Хариу:3
1. Баруун гар талын эгнээнд хөдөлгөөнөө үргэлжлүүлнэ
2. Зөвхөн шуурхай албаны автомашинд зай тавьж өгнө
3. Хамгаалж яваа автомашин болон хамгаалуулж яваа цуваанд зай тавьж өгөн зогсож өнгөрүүлнэ
3
Суурин газрын гаднах замд тэмдгээс цааш хэдэн метрийн зайд тэгш биш зам эхлэх вэ?
"Тэгш биш зам" 1.13 тэмдгийг МУ-ын ЗХД-ийн 1 дүгээр хавсралтын 2-т зааснаар суурин газрын гаднах замд 150-300 метрийн өмнө байрлуулна. Хариу-1
1. 150-300 метр
2. 50-100 метр
3. Тэмдэг байрласан хэсгээс эхлэнэ
4
Жолооч тэмдгийн үйлчлэх хүрээнд ямар хурдтай явахыг зөвшөөрөх вэ?
"Хурдны дээд хязгаарлал" 2.24 тэмдэг нь хөдөлгөөний хурдыг ( км/цаг) тэмдэгт зааснаас хэтрүүлэхийг хориглодог тул тухайн тэмдгийн хүчинтэй хүрээнд тээврийн хэрэгслийн хурдыг 40 км/цагаас хэтрүүлэхгүйгээр явна. Хариу: 1
1. 40 км/цагаас хэтрүүлэхгүй
2. 50 км/цагаас хэтрүүлэхгүй
3. 40-80 км/цагийн хооронд
5
Тухайн чигийн зүүн гар талын эгнээнээс аль чигт явахыг зөвшөөрөх вэ?
Эгнээнээс явах хөдөлгөөний чиг" 5.10.а тэмдэг нь эгнээ тус бүрээс уг уулзвараар нэвтрэх зөвшөөрсөн чигийг заадаг бөгөөд зүүн гар тийш эргэхийг зөвшөөрсөн сум бүхий захын /зүүн гар талын/ эгнээнээс буцаж эргэхийг зөвшөөрнө. Иймд зүүн гар талын эгнээнээс зүүн гар тийш буюу буцаж эргэнэ. Хариу - 3
1. Зөвхөн зүүн гар тийш эргэхийг
2. Зөвхөн буцаж эргэхийг
3. Зүүн гар тийш буюу буцаж эргэхийг
6
Аль тэмдгийн үйлчлэх хүрээ байрласан газраасаа эхлэх вэ?
"Хурдны дээд хязгаарлал" 2.24 тэмдэг нь дангаараа болон "Үйлчлэх хүрээ" 6.2.а тэмдэгтэй хамт тавигдсанаар үйлчлэх хүрээ нь тухайн тэмдэг тавигдсан газраасаа эхлэнэ. Харин "Обьект хүртэлх зай" 6.1.а тэмдэгтэй хамт тавигдсан бол үйлчлэх хүрээ нь В тэмдгээс 200 метрийн цаанаас эхэлнэ. Хариу: 1
1. Зөвхөн А, Б
2. Зөвхөн Б, В
3. Бүгд
7
Зурагт үзүүлсэн тэмдэглэлийг давж гүйцэж түрүүлэхийг зөвшөөрөх үү?
7.10 тэмдэглэлийг МУ-ын ЗХД-ийн 1 дүгээр хавсралтын 25-д зааснаар зөвхөн тасархай шугамтай талаас нь давахыг зөвшөөрнө.Хариу: 3
1. Зөвшөөрнө
2. Трактор цагт 30 км-ээс бага хурдтай яваа бол зөвшөөрнө
3. Хориглоно
8
Зохицуулагчийн шүглийн дохио нь:
МУ-ын ЗХД-ийн 5.12-т зааснаар зохицуулагчийн шүглийн дохио буюу бүсний анивчсан шар гэрэл нь хөдөлгөөнд оролцогчдын анхаарлыг өндөржүүлэх зорилготой. Хариу: 3
1. Даруй зогсох шаардлагатайг анхааруулна
2. Хурдаа хасахыг шаардана
3. Хөдөлгөөнд оролцогчдын анхаарлыг өндөржүүлэх зорилготой
9
Та уулзварт орохдоо баруун гар тийш эргэх анхааруулах дохио өгөх шаардлагатай юу?
МУ-ын ЗХД-ийн 7.1-д зааснаар жолооч чиг өөрчлөхийн өмнө тэр чигт явахаа анхааруулсан дохиог эргэх чиг заадаг гэрлээр, хэрэв тэр нь ажиллахгүй буюу байхгүй бол гараар дохио өгнө. Хариу: 1
1. Шаардлагатай
2. Шаардлагагүй
10
Замын энэ хэсэгт буцаж эргэхийг зөвшөөрөх үү?
МУ-ын ЗХД-ийн 7.16.д зааснаар үзэгдэлт замын дагуу аль нэг чигт 100 метрийн дотор хязгаарлагдмал газар буцаж эргэхийг хориглоно.Хариу: 2
1. Зөвшөөрнө
2. Замын дагуу үзэгдэлт аль нэг чигт 100 метрийн дотор хязгаарлагдсан бол хориглоно
3. Хориглоно
11
Та энэ тохиолдолд:
МУ-ын ЗХД-ийн 7.15-д зааснаар саадыг тойрон гарахдаа өөдөөс яваа тээврийн хэрэгсэлд зам тавьж өгнө.Хариу: 2
1. Зам тавьж өгнө
2. Түрүүлж явна
12
Суурин газрын гаднах замд тээврийн хэрэгслээр цагт 90 км хурдтай явахыг зөвшөөрөх үү?
МУ-ын ЗХД-ийн 9.3-д зааснаар тээврийн хэрэсглийн хурдыг суурин газрын гаднах замд цагт 80 км-ээс хэтрүүлэхгүйгээр сонгож явна. Хариу: 3
1. Зөвхөн гүйцэж түрүүлэхийн тулд зөвшөөрнө
2. Зөвшөөрнө
3. Хориглоно
13
Замын аль хэсэгт удаан зогсохыг зөвшөөрөх вэ?
МУ-ын ЗХД-ййн 11.1 -д зааснаар жолооч тээврийн хэрэгслийг замын баруун гар талд зорчих хэсгийн хашлаганд шахаж зогсооно. "Удаан зогсох хориотой" 2.28 тэмдгийн хүчинтэй хүрээнд тээврийн хэрэгсэл удаан зогсохыг хориглоно. Хариу - 2
1. Зөвхөн А
2. Зөвхөн В
3. Зөвхөн А, В
4. Бүгдийг хориглоно
14
Та зүүн гар тийш эргэхдээ:
МУ-ын ЗХД-ийн 12.4-т зааснаар жолооч ногоон гэрлээр зүүн гар тийш эргэхдээ уулзварт ороод, өөдөөс чигээрээ яваа тээврийн хэрэгсэлд зам тавьж өгнө. Хариу: 1
1. Уулзварт ороод суудлын автомашинд зам тавьж өгнө
2.”Зогс-шугам” тэмдэглэлийн өмнө зогсож суудлын автомашинд зам тавьж өгнө
3. Түрүүлж нэвтэрнэ
15
Та чигээрээ явахдаа:
МУ-ын ЗХД-ийн 2.4-т зааснаар хөх өнгийн тусгай дуут болон гэрлэн дохио ажиллуулан хойшлуулшгүй албан үүрэг гүйцэтгэж яваа жолооч хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан нөхцөлд бусад оролцогчоос давуу эрхтэй байх бөгөөд гэрэл дохионы заалтыг мөрдөхгүй байж болно. МУ-ын ЗХД-ийн 12.4-т зааснаар жолооч ногоон гэрлээр зүүн гар тийш эргэхдээ уулзварт ороод, өөдөөс чигээрээ яваа тээврийн хэрэгсэлд зам тавьж өгнө. Дээрх заалтуудын дагуу та тусгай дуут болон гэрлэн дохио ажиллуулсан цагдаагийн автомашинд зам тавьж өгнө. Хариу: 3
1. Түрүүлж нэвтэрнэ
2. Өөдөөс ирж яваа тээврийн хэрэгсэлд зам тавьж өгнө
3. Зөвхөн тусгай дуут болон гэрэл дохио ажиллуулсан цагдаагийн автомашинд зам тавьж өгнө
4. Хоёуланд нь зам тавьж өгнө
16
Уулзвараар аль чигт явахыг зөвшөөрөх вэ?
МУ-ын ЗХД-ийн 5.6.а-д зааснаар ногоон гэрэл дохио нь хөдөлгөөнийг зөвшөөрнө. Иймд та уулзвараар бүх чигт явахыг зөвшөөрнө. Хариу: 1
1. Бүх чигт
2. Чигээрээ буюу баруун гар тийш
3. Зөвхөн чигээрээ
17
Өдрийн цагт өтгөн манан, будантай үед жолооч ямар гэрэл асааж явах вэ?
МУ-ын ЗХД-ийн 15.5-д зааснаар манангийн гэрлийг цас, бороо орж байгаа буюу өтгөн манан будантай үед дангаар нь эсвэл хол, ойрын гэрлийн хамт хэрэглэнэ. Хариу - 3
1. Зөвхөн оврын гэрэл
2. Зөвхөн холын гэрэл
3. Манангийн гэрлийг хол, ойрын гэрлийн хамт
18
Жолоодлогын дадлагыг замын хөдөлгөөнд хаана хийхийг зөвшөөрөх вэ?
МУ-ын ЗХД-ийн 17.1.д зааснаар тууш замд жолоодлогын дадлага явуулахыг хориглоно. МУ-ын ЗХД-ийн 16.2-т зааснаар хорооллын доторхи хөдөлгөөнд жолоодлогын дадлага явуулахыг хориглоно. МУ-ын ЗХД-ийн 19.2-т зааснаар жолоодлогын дадлагыг Замын цагдаагийн албанаас зөвшөөрсөн чиглэлийн дагуу замын хөдөлгөөнд хийнэ. Хариу - 3
1. Тууш замд
2. Хорооллын доторхи замд
3. Замын цагдаагийн газраас зөвшөөрсөн чиглэлийн дагуу замын хөдөлгөөнд
4. Дээрх бүгд
19
Жолооч аль тохиолдолд хажуугийн зайг их байхаар сонгож явах вэ?
Хурд ихтэй, урт тээврийн хэрэгсэлтэй мөн нойтон халтиргаатай тэгш биш зам дээр тээврийн хэрэгслүүдтэй зөрж өнгөрөхдөө хажуугийн зайг их байхаар сонгож явна. Хариу: 4
1. Тээврийн хэрэгсэлтэй хурд ихтэй зөрж өнгөрөхөд
2. Урт тээврийн хэрэгсэлтэй зөрж өнгөрөхөд
3. Тээврийн хэрэгсэлтэй нойтон халтиргаатай тэгш биш зам дээр зөрж өнгөрөхөд
4. Дээрх бүгд
20
Та унадаг дугуйчинд зам тавьж өгөх шаардлагатай юу?
МУ-ын ЗХД-ийн 23.5-д зааснаар унадаг дугуйн жолооч нь уулзвараас өөр хэсэгт унадаг дугуйн замаар зорчих хэсэгт нийлэхдээ тухайн замаар яваа тээврийн хэрэгсэлд зам тавьж өгнө. Хариу: 2
1. Тийм
2. Үгүй

Түр хүлээнэ үү...