Уншиж байна ...
ХУУЧИРСАН МЭДЭЭ: 2016/09/04-НД НИЙТЛЭГДСЭН

QUIZ: Жолооны дүрмийн шалгалт №40

A.Жаргал
2016 оны 9 сарын 4
iKon.MN

Монгол Улсын Замын Хөдөлгөөний Дүрэм -ийн зорилго нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт замын хөдөлгөөний нэгдсэн журам тогтооход оршдог.

Жолооны дүрмийн шалгалтыг Билгүүн Тулга авто сургуультай хамтран хүргэж байна. 


 

0/20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Аль нь “Бодит жин” бэ?
МУ-ын ЗХД-ийн 1.4-т зааснаар тээврийн хэрэгслийн тухайн үеийн жинг "Бодит жин" гэж заасан бөгөөд чирэгдэж яваа тээврийн хэрэгслийн жинг бодит жинд оролцуулан тооцно.Хариу: 2
1. Тээврийн хэрэгслийн техникийн тодорхойлолтоор тогтоосон өөрийн болон ачаа, жолооч, зорчигчийн нийт зөвшөөрөгдөх дээд жин
2. Тээврийн хэрэгслийн тухайн үеийн жин
2
Жолооч зам тээврийн ослын улмаас хүний амь бие, эрүүл мэнд хохирсон бол цагдаагийн байгууллагын ажилтанг хэргийн газарт дуудаж ирүүлэх үүрэгтэй юу?
МУ-ын ЗХД-ийн 2.5.в-д зааснаар жолооч зам тээврийн ослын тухай цагдаагийн байгууллага ажилтанд мэдэгдэж, түүний үзсэн хүмүүсийн овог нэр, хаягийг мэдэж аваад осолд холбогдол бүхий эд мөрийн баримтын зүйлийг хамгаалан цагдаагийн байгууллагын ажилтанг иртэл хүлээнэ.Хариу: 1
1. Шаардлагатай
2. Осолд холбогдсон жолооч нар хоорондоо зөвшилцөн гарын үсэг зурсан бол шаардлагагүй
3. Шаардлагагүй
3
Уулзвар дээр буцаж эргэхийг зөвшөөрөх вэ?
"Зүүн гар тийш эргэх хориотой" 2.18.б тэмдгээр сум заасан чигт тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хориглох бөгөөд буцаж эргэхийг зөвшөөрнө. Хариу - 1
1. Зөвшөөрнө
2. Хориглоно
4
Тэмдэг ямар утгатай вэ?
"Тойрох чиг" 5.28.б тэмдэг нь хөдөлгөөнд түр хориглолт тогтоосон замын хэсгийг тойрч гарах чигийг мэдээлнэ. Хариу: 1
1. Хөдөлгөөнд түр хориглолт тогтоосон замын хэсгийг тойрч гарах чигийг мэдээлнэ
2. Уулзвараар зөвхөн баруун гар тийш эргэхийг заана
5
Тэмдэг ямар утгатай вэ?
"Обьект хүртэлх зай" 6.1.б тэмдэг нь суурин газрын гаднах замд "Зогсохгүй явах хориотой" 3.5 тэмдгийг уулзварын шууд өмнө байрлуулсан үед "Зам тавьж өгнө" 3.4 тэмдгээс уг уулзвар хүртэлх зайг заана. Хариу: 1
1. “Зогсохгүй явах хориотой” тэмдэг бүхий уулзвар 250 метрийн цаана байгааг анхааруулна
2. Зохицуулдаг уулзвар 250 метрийн цаана байгааг анхааруулна
6
Аль тэмдэг замын нарийссан хэсэгт эсрэг талаас яваа тээврийн хэрэгслээс түрүүлж нэвтрэх эрх олгох вэ?
"Сөрөг хөдөлгөөнд давуу эрхтэй" 3.7 тэмдэг нь замын нарийссан хэсэгт эсрэг талаас яваа тээврийн хэрэгслээс түрүүлж нэвтрэх эрхтэй. Хариу: 3
1. Зөвхөн А, В
2. Зөвхөн Б,В
3. Зөвхөн В
7
Уулзвар дээрх тэмдэглэл ямар утгатай вэ?
7.7 тэмдэглэл нь уулзвар дээрх хөдөлгөөний эгнээг тэмдэглэнэ.Хариу: 2
1. Уулзварт хөдөлгөөний заавал эргэх чигийг тэмдэглэнэ
2. Уулзвар дээрх хөдөлгөөний эгнээг тэмдэглэнэ
8
Зам тээврийн ослын улмаас зогссон жолооч:
МУ-ын ЗХД-ийн 6.2.а-д зааснаар ослын дохионы гэрэл, ослын зогсолтын тэмдгийг зам тээврийн ослын улмаас зогссон үед хэрэглэнэ.Хариу: 3
1. Зөвхөн ослын дохионы гэрэл асаана
2. Зөвхөн ослын зогсолтын тэмдэг тавина
3. Дээрх бүх арга хэмжээг авна
9
Аль сумны дагуу зүүн гар тийш эргэхийг зөвшөөрөх вэ?
МУ-ын ЗХД-ийн 7.11-д жолооч уулзвараас гарахдаа эсрэг урсгалыг сөрөхгүйгээр үйлдлийг гүйцэтгэнэ гэж заасан бөгөөд А, Б, В сумны дагуу зүүн гар тийш эргэх үйлдлийг зөв гүйцэтгэж байна. Хариу: 3
1. Зөвхөн А
2. Зөвхөн Б
3. А, Б, В
10
Гүүрэн дээр буцаж эргэхийг зөвшөөрөх үү?
МУ-ын ЗХД-ийн 7.16.в-д зааснаар гүүрэн дээр буцаж эргэхийг хориглоно. хариу: 2
1. Үзэгдэлт замын дагуу аль нэг чигт 100 метр дотор хязгаарлагдаагүй бол зөвшөөрнө
2. Хориглоно
11
Аль тээврийн хэрэгслийн жолооч зүүн гар тийш эргэхдээ зөрчил гаргасан бэ?
МУ-ын ЗХД-ийн 8.3-д зааснаар хөдөлгөөний эгнээ нь тэмдэглэлээр тодорхойлогдсон гурван эгнээгээр зорчдог замын дунд эгнээ сөрөг хөдөлгөөнтэй бол уг эгнээнд зөвхөн гүйцэж түрүүлэх, тойрон гарах, зүүн гар тийш буюу буцаж эргэхийн тулд орохыг зөвшөөрнө. Хөндлөн замын дунд эгнээ нь уулзвар дээр буцаж эргэх буюу зүүн гар тийш эргэхэд зориулагдсан эгнээ учир суудлын автомашины жолооч дунд эгнээнд орж зөрчил гаргасан байна. Хариу - 1
1. Зөвхөн суудлын автомашин
2. Зөвхөн ачааны автомашин
3. Хоёул зөрчил гаргаагүй
12
Та гүйцэж түрүүлэхдээ аль нөхцөлүүдийг анхаарч мэдсэн байвал зохих вэ?
МУ-ын ЗХД-ийн 10.1.б-д зааснаар жолооч гүйцэж түрүүлэхийн өмнө өөдөөс болон араас яваа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд саад учруулж болзошгүй эсэхийг анхаарч мэдсэн байвал зохино. Хариу: 3
1. Зөвхөн өөдөөс яваа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд саад учруулж болзошгүй эсэх
2.Зөвхөн араас яваа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд саад учруулж болзошгүй эсэх
3. Дээрх бүгдийг харгалзана
13
Замын аль хэсэгт зогсох үйлдлийг зөв гүйцэтгэсэн бэ?
МУ-ын ЗХД-ийн 11.1-д зааснаар жолооч тээврийн хэрэгслийг замын баруун гар талд зорчих хэсгийн хашлаганд шахаж, хашлагагүй замд зорчих хэсгийг чөлөөлж зогсооно. Иймд замын В хэсэгт зогсохыг зөвшөөрнө. Хариу: 1
1. Зөвхөн В
2. Зөвхөн А, В
3. Зөвхөн Б, В
4. Бүгд
14
Та чигээрээ явах бол ачааны автомашинд зам тавьж өгөх шаардлагатай юу?
"Мухар зам" 5.19.6 тэмдэг нь тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн нь цаашаа нэвт үргэлжлэх боломжгүй замын хэсгийг мэдээлнэ. МУ-ын ЗХД-ийн 12.8-д зааснаар адил замын уулзварт жолооч баруун гар талаас ойртон ирсэн тээврийн хэрэгсэлд зам тавьж өгнө. Иймд та ачааны автомашинд зам тавьж өгнө. Хариу - 1
1. Тийм
2. Үгүй
15
Та ногоон гэрэл дохио асах үед чигээрээ явахдаа:
МУ-ын ЗХД-ийн 12.7-д зааснаар зөвшөөрсөн гэрэл дохио асах үед жолооч нь уулзвар нэвтрэх үйлдлээ дуусгаж байгаа тээврийн хэрэгсэлд зам тавьж өгнө. Хариу - 1
1. Уулзварт буцаж эргэх үйлдлээ дуусгаж байгаа ачааны автомашинд зам тавьж өгнө
2. Ачааны автомашинд зам тавьж өгөх шаардлагагүй
16
Төмөр замын гармын анивчсан улаан гэрэл дохио:
МУ-ын ЗХД-ийн 14.3-д зааснаар төмөр замын гармын анивчсан улаан гэрэл нь гарам руу орохыг хориглоно. Хариу - 2
1. Анхаарал болгоомжтой явахыг зөвшөөрнө
2. Гарам руу орохыг хориглоно
3. Гэрэл дохио гэмтэлтэй болохыг анхааруулна
17
Жолооч замын нарийссан хэсэгт цуваанд зам тавьж өгөх үү?
МУ-ын ЗХД-ийн 18.3-д бусад жолооч нар замын нарийссан хэсэгт /тэмдгээр дараалал тогтоогоогүй бол / цуваанд зам тавьж өгнө гэж заасан. Хариу: 1
1. Тэмдгээр дараалал тогтоогоогүй бол зам тавьж өгнө
2. Зам тавьж өгөх шаардлагагүй
18
Жолооч аль тохиолдолд тухайн ангиллын тээврийн хэрэгслийг гурваас дээш жил жолоодож дадлагажсан байх шаардлагатай вэ?
МУ-ын ЗХД-ийн 22.4-т зааснаар хүнд буюу овор ихтэй мөн аюултай ачаа тээвэрлэх автомашины жолооч нь тухайн ангиллын тээврийн хэрэгслийг гурваас дээш жил жолоодож дадлагажсан хүн байх шаардлагатай. Хариу - 2
1. Цуваанд явах тээврийн хэрэгсэл
2. Хүнд буюу овор ихтэй мөн аюултай ачаа тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл
3. Дээрх бүгд
19
Автомашин эргэх үед төвөөс зугтах хүчийг багасгахын тулд жолооч ямар арга хэмжээ авах вэ?
Төвөөс зугатах хүчний хэмжээ нь хурднаас шууд хамаарна. Иймд хөдөлгөөний хурдыг бууруулна. Хариу: 2
1. Хөдөлгөөний хурдыг нэмэгдүүлнэ
2. Хөдөлгөөний хурдыг бууруулна
3. Эргэлтийн радиусыг багасгана
20
Зам тээврийн осолд нэрвэгдсэн хүний хамраас цус гарвал ямар арга хэмжээ авах вэ?
Зам тээврийн осолд нэрвэгдсэн хүний хамраас цус гарвал хагас суугаа байрлалд байлгаж, толгойг урагш тонгойлгоод хамар дээр нь хүйтэн жин тавина. Хариу - 3
1. Гэмтсэн хүнийг нуруугаар нь дээш харуулан хэвтүүлээд эмч дуудна
2. Гэмтсэн хүнийг хагас суугаа байрлалд байлгаж, толгойг хойш гэдийлгэнэ
3. Гэмтсэн хүнийг хагас суугаа байрлалд байлгаж, толгойг урагш тонгойлгоод хамар дээр нь хүйтэн жин тавина

Түр хүлээнэ үү...