Уншиж байна ...

QUIZ: Та статистикийн талаар хэр мэдлэгтэй вэ?

ikon.mn
2022 оны 11 сарын 7
iKon.MN
0/22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
Статистикийн байгууллага хэдэн онд байгуулагдсан бэ?
1921
1924
1932
1942
2
Big Data гэж юу вэ?
Том дата
Их өгөгдөл
Тоон мэдээлэл
Аль нь ч биш
3
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг тооцдог аргуудаас аль нь илүүц вэ?
Үйлдвэрлэлийн арга
Эцсийн ашиглалтын арга
Орлогын арга
Бүтээмжийн арга
4
Медиан гэдэг нь...
Дундаж утга
Голч утга
Хамгийн их болон бага утгуудын дундаж
Чанарын үзүүлэлт
5
Хэрэглээний үнийн индексийн тооцоонд аль индексийг ашигладаг вэ?
Паашийн үнийн индекс
Ласпейрсийн үнийн индекс
Фишерийн үнийн индекс
Холимог индекс
6
Статистик нь...
Нийгэм, эдийн засгийн тоон үзүүлэлтүүдийг чанартай нь уялдуулж судалдаг шинжлэх ухаан
Тоон үзүүлэлтүүдийг аргачлалын дагуу цуглуулдаг шинжлэх ухаан
Чанарын үзүүлэлтүүдийг аргачлалын дагуу цуглуулдаг шинжлэх ухаан
Хосолмол шинжлэх ухаан
7
2020 оны Хүн ам орон сууцны улсын тооллогын дүнгээр манай улсын нийт хүн хэд болсон бэ?
3457.0 мянга
3374.1 мянга
3175.0 мянга
3296.9 мянга
8
Мета мэдээлэл гэдэг нь...
Үзүүлэлтийг тооцсон томьёо
Статистикийн үзүүлэлтийн талаарх тайлбар
Тоон болон чанарын өгөгдлийг хослуулсан мэдээлэл
Аль нь ч биш
9
Монгол Улс Хөдөө аж ахуйн тооллогыг хэдэн онд анх явуулсан бэ?
1959
1969
1992
2012
10
Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн www.1212.mn хэдэн бүлгээс бүрддэг вэ?
28
36
39
40
11
Манай улсын түүхэнд төрөлт хэдэн онд хамгийн өндөр байсан бэ?
2006 он
2011 он
2014 он
2021 он
12
2022 оны 2 дугаар улирлын байдлаар манай улсын дундаж цалин хэд болсон бэ?
950 мянга
1.5 сая
1.3 сая
Аль нь ч биш
13
Манай улсын эдийн засгийн өсөлт 2021 онд хэд байсан бэ?
1.6 хувь
1.9 хувь
5.3 хувь
-4.6 хувь
14
Аль нь Дэлхийн банкны албан ёсны цахим хуудас вэ?
www.worldbank.com
www.worldbank.org
www.worldbank.uk
Аль нь ч биш
15
Манай улсын хүн ам хэдэн онд 4 саяд хүрэх вэ?
2030
2033
2036
2039
16
Эдийн засгийн нөөц нь...
Хязгааргүй
Зарим тохиолдолд хязгаартай
Хязгаарлагдмал
2 ба 3 дугаар хариулт зөв
17
Хүн амын жилийн дундаж тоог тодорхойлохдоо
Жилийн дундаж буй 6 дугаар сарын хүн амын тоогоор тодорхойлно
Жилийн эхэн болон эцсийн хүн амын тооны дунджаар тодорхойлно
Сар бүрийн хүн амын тооны арифметик дунджаар тодорхойлно
Жилийн эцсийн хүн амын тоогоор тодорхойлно
18
Дундаж наслалтын оновчтой тодорхойлолт аль нь вэ?
Дундаж наслалт нь нас барж байгаа хүмүүсийн насны арифметик дунджаар илэрхийлэгдэнэ
Дундаж наслалтыг тооцохдоо Монгол Улсын нийт хүн амын насны арифметик дунджаар тооцно
Дундаж наслалт гэдэг нь өнөөдөр төрсөн хүүхдийн цаашид амьдрах магадлалыг харуулдаг
Дундаж наслалт нь нийт хүн амын медиан буюу голч насаар тодорхойлогдоно
19
Монгол Улсын 3 сая дахь иргэн аль аймгийн харьяат вэ?
Дундговь аймгийн Дэрэн сумын харьяат Ц.Монголжин охин
Хөвсгөл аймгийн Түнэл сумын харьяат Л.Монголжин охин
Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ сумын харьяат А.Монголжин охин
Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын харьяат Х.Монголжин охин
20
Монгол Улсын Статистикийн байгууллагын төрсөн өдөр?
10-р сарын 20
2-р сарын 20
12-р сарын 12
11-р сарын 11
21
Манай улсын хамгийн урт нэртэй хүний нэр хэдэн үсэгтэй вэ?
41
26
39
37
22
2021 оны мал тооллогын дүнгээр манай улсын мал ... сая толгойд хүрчээ.
73.1 сая
67.3 сая
90.2 сая
75.9 сая

Түр хүлээнэ үү...