Уншиж байна ...

ИРЦ: 56 дээш нас

22 цагийн байдлаар
78%

293,746 
Саналаа өгсөн
/ 375,155
Нийт сонгогч
Ирц газрын зураг дээр насны ангилал тус бүрээр
18-25 26-40 41-55 56 дээш

Хүснэгтээр

Тойрог Хэсгийн хороо
/
Мэдээ ирүүлсэн
Сонгогч [56 дээш нас] Санал өгсөн [56 дээш нас] %
1-р тойрог 105/0 11,493 9,050 78.7%
2-р тойрог 96/0 9,362 7,797 83.3%
3-р тойрог 105/0 9,631 7,861 81.6%
4-р тойрог 68/0 9,003 7,076 78.6%
5-р тойрог 87/0 6,627 5,234 79.0%
6-р тойрог 55/0 8,292 6,281 75.7%
7-р тойрог 72/0 10,099 7,588 75.1%
8-р тойрог 59/0 7,625 5,862 76.9%
9-р тойрог 111/0 9,049 7,396 81.7%
10-р тойрог 106/0 13,863 10,824 78.1%
11-р тойрог 61/0 7,154 5,758 80.5%
12-р тойрог 64/0 7,302 6,027 82.5%
13-р тойрог 56/0 14,199 10,932 77.0%
14-р тойрог 96/0 13,757 10,617 77.2%
15-р тойрог 92/0 8,653 7,124 82.3%
16-р тойрог 91/0 9,367 7,654 81.7%
17-р тойрог 129/0 16,045 12,673 79.0%
18-р тойрог 89/0 9,997 7,806 78.1%
19-р тойрог 39/0 13,212 10,105 76.5%
20-р тойрог 38/0 13,277 9,927 74.8%
21-р тойрог 26/0 9,176 7,181 78.3%
22-р тойрог 47/0 17,787 13,485 75.8%
23-р тойрог 53/0 20,473 15,306 74.8%
24-р тойрог 42/0 18,666 14,688 78.7%
25-р тойрог 44/0 19,357 15,026 77.6%
26-р тойрог 77/0 26,161 20,787 79.5%
27-р тойрог 43/0 14,275 10,996 77.0%
28-р тойрог 59/0 20,419 16,221 79.4%
29-р тойрог 60/0 20,834 16,464 79.0%