Уншиж байна ...

ИРЦ: 26-40 нас

22 цагийн байдлаар
69%

531,424 
Саналаа өгсөн
/ 760,204
Нийт сонгогч
Ирц газрын зураг дээр насны ангилал тус бүрээр
18-25 26-40 41-55 56 дээш

Хүснэгтээр

Тойрог Хэсгийн хороо
/
Мэдээ ирүүлсэн
Сонгогч [26-40 нас] Санал өгсөн [26-40 нас] %
1-р тойрог 105/0 20,587 14,944 72.6%
2-р тойрог 96/0 22,463 18,640 83.0%
3-р тойрог 105/0 20,834 16,295 78.2%
4-р тойрог 68/0 12,954 8,692 67.1%
5-р тойрог 87/0 12,544 9,218 73.5%
6-р тойрог 55/0 14,181 9,095 64.1%
7-р тойрог 72/0 19,459 12,541 64.4%
8-р тойрог 59/0 17,221 11,514 66.9%
9-р тойрог 111/0 15,284 11,890 77.8%
10-р тойрог 106/0 25,536 17,474 68.4%
11-р тойрог 61/0 18,359 12,170 66.3%
12-р тойрог 64/0 15,058 11,886 78.9%
13-р тойрог 56/0 24,127 15,391 63.8%
14-р тойрог 96/0 20,756 13,580 65.4%
15-р тойрог 92/0 17,604 14,641 83.2%
16-р тойрог 91/0 18,693 14,545 77.8%
17-р тойрог 129/0 30,132 20,924 69.4%
18-р тойрог 89/0 17,191 11,300 65.7%
19-р тойрог 39/0 23,428 15,016 64.1%
20-р тойрог 38/0 24,688 15,870 64.3%
21-р тойрог 26/0 16,336 10,863 66.5%
22-р тойрог 47/0 49,418 34,666 70.1%
23-р тойрог 53/0 45,004 29,272 65.0%
24-р тойрог 42/0 33,646 23,251 69.1%
25-р тойрог 44/0 37,586 24,924 66.3%
26-р тойрог 77/0 56,525 41,498 73.4%
27-р тойрог 43/0 35,912 22,998 64.0%
28-р тойрог 59/0 44,940 31,064 69.1%
29-р тойрог 60/0 49,738 37,262 74.9%