Уншиж байна ...

ИРЦ: 41-55 нас

22 цагийн байдлаар
83%

432,098 
Саналаа өгсөн
/ 517,323
Нийт сонгогч
Ирц газрын зураг дээр насны ангилал тус бүрээр
18-25 26-40 41-55 56 дээш

Хүснэгтээр

Тойрог Хэсгийн хороо
/
Мэдээ ирүүлсэн
Сонгогч [41-55 нас] Санал өгсөн [41-55 нас] %
1-р тойрог 105/0 16,240 14,369 88.5%
2-р тойрог 96/0 14,235 13,711 96.3%
3-р тойрог 105/0 14,300 12,962 90.6%
4-р тойрог 68/0 11,736 10,062 85.7%
5-р тойрог 87/0 10,272 9,055 88.2%
6-р тойрог 55/0 10,437 8,300 79.5%
7-р тойрог 72/0 12,891 10,327 80.1%
8-р тойрог 59/0 11,250 9,140 81.2%
9-р тойрог 111/0 13,328 12,263 92.0%
10-р тойрог 106/0 19,430 16,364 84.2%
11-р тойрог 61/0 10,422 8,738 83.8%
12-р тойрог 64/0 10,580 9,782 92.5%
13-р тойрог 56/0 19,171 15,801 82.4%
14-р тойрог 96/0 16,485 13,582 82.4%
15-р тойрог 92/0 13,212 12,744 96.5%
16-р тойрог 91/0 13,656 12,789 93.7%
17-р тойрог 129/0 22,986 19,481 84.8%
18-р тойрог 89/0 12,955 10,591 81.8%
19-р тойрог 39/0 17,409 13,926 80.0%
20-р тойрог 38/0 17,504 14,035 80.2%
21-р тойрог 26/0 11,230 9,169 81.6%
22-р тойрог 47/0 27,964 22,429 80.2%
23-р тойрог 53/0 28,836 22,325 77.4%
24-р тойрог 42/0 22,691 18,185 80.1%
25-р тойрог 44/0 25,126 19,778 78.7%
26-р тойрог 77/0 34,748 28,775 82.8%
27-р тойрог 43/0 20,776 15,954 76.8%
28-р тойрог 59/0 28,721 23,308 81.2%
29-р тойрог 60/0 28,732 24,153 84.1%