Уншиж байна ...

Англи хэлний ЭШ-ын дундаж оноогоор Орхон, Дархан-Уул аймгууд тэргүүллээ

ikon.mn
2024 оны 7 сарын 5
IKON.MN

Долдугаар сарын 4-ний өдөр Англи хэл болон Түүхийн хичээлүүдийн Элсэлтийн Шалгалт (ЭШ) улсын хэмжээнд зохион байгуулагдлаа.

Түүхийн шалгалтад нийт 1,339 сурагч оролцож, хэмжээст дундаж оноо нь 499, Англи хэлний шалгалтад 21,453 сурагч оролцож хэмжээст дундаж оноо нь 500 байв.

Улсын хэмжээнд Түүхийн шалгалтад нэг (Өвөрхангай) сурагч 800 оноо авсан бол Англи хэлний шалгалтад 35 (Улаанбаатар-28, Дархан-3, Орхон-2, Өвөрхангай-1, Сүхбаатар-1) хүүхэд 800 оноо авчээ. 

График #1: ЭШ-ын анхны онооны дундаж 2020-2024

Хүснэгт #1: Хичээл тус бүрийн шалгуулагчид, дундаж болон медиан оноо, 800 авсан сурагчдын тоо. 

  Сурагчид АО.Медиан АО.Дундаж ХО.Медиан ХО.Дундаж 800 авсан
Түүх 1,339 37 41 504 499 1
Англи хэл 21,435 30 35 500 500 35

Энэ жилийн эхний хоёр шалгалтад төгс 800(100) оноо авсан шалгуулагч байсангүй. Түүхийн шалгалтад нэг сурагч 98 оноо, хоёр сурагч 97 оноо авсан бол Англи хэлний шалгалтад нэг сурагч 99 анхны оноо авчээ. Мөн эдгээр шалгалт дээр 60 онооноос (анхны) дээш оноо авсан сурагчид нийт сурагчдын Түүх 16%, Англи хэл 13% байна.

АЙМАГ ХОТУУДЫН ДУНДАЖ ОНОО

Түүхийн хичээлийн дундаж оноогоор Өвөрхангай, Сүхбаатар аймгууд 68 оноогоор тэргүүлсэн бол Англи хэлний шалгалтад Орхон, Дархан-Уул аймгууд 38 оноотой эхний байр оров.

График #2: Аймаг хотын ЭШ-ын анхны онооны дундаж үзүүлэлт

Түүх, Англи хэлний шалгалтын анхны онооны тархалт өмнөх жилүүдтэй нэгэн ижил энгийн тархалтаас эрс ялгаатай хэвээр байсаар байна.

График #3: 2024 оны Англи хэлний ЭШ-ын анхны онооны тархалт. Аймар тус бүрээр болон харьцуулан харах боломжтой.