Уншиж байна ...

НЭХЭМЖЛЭХ

Анхааруулга

    • * Нэхэмжлэхийн дагуу төлбөр төлснөөр захиалга баталгаажих бөгөөд яаралтай захиалга бол төлбөр төлсөн баримтаа news@ikon.mn хаягт ирүүлнэ үү.

    • * Онлайн нэхэмжлэх авч байгаа нь захиалга баталгаажих үндэслэл болохгүй бөгөөд аль нэг Онцлох байршил захиалж байгаа бол заавал news@ikon.mn, 75957171 утсаар асууж тодруулна уу.

Уучлаарай нэхэмжлэх үүсгэх боломжгүй байна.
2021/01/31 хэлбэртэй оруулаарай